loader image

Политика за защита на личните данни и за бисквитките

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КЛИЕНТИ (деца и лицата, упражняващи родителски права), контрагенти и посетители на сайта

 

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД).

Във връзка с това, „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026 въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:

„ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026, е българско търговско дружество, регистрирано по законите на Република България.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026:

Адрес: гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, ул. “Деян Белишки“ № 2, ет. 4, ап. 14.

Телефони и лица за контакт: +359 879 553155 – Венета Тодорова Петкова – управител;

Ел. поща: [email protected]

Интернет страници: www.elit4kids.com

 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ СА:

Категория лични данни за:

 1. За сключване и изпълнение на договор за услуги:
 • от тип физическа идентичност:
 • имена, ЕГН/ЛНЧ, данни от документи за самоличност, адрес на детето и лицето, упражняващо родителски права;
 • телефонен номер, имейл адрес, подпис на лицето, упражняващо родителски права и на други лица, които имат право да водят и вземат детето от детския център;
 1. данни за здравен статус на детето – наличие на алергии, текущо заразно заболяване или контакт, хронични заболявания, степен на физическо, психо-емоционално развитие, когнитивни способности и наличие на специални образователни потребности на детето.
 2. Други – информация за банкова сметка при плащания по банков път;
 3. Данни от видеонаблюдение (видео – образи) от охранителни камери на обект, находящ се на адрес: гр. София, ул. Хисаря 3А.
 4. Снимки от ежедневните дейности на „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026, които могат да бъдат публикувани на сайта на центъра, в профила на центъра в социалните мрежи само въз основа на предоставено съгласие на лицето, упражняващо родителска грижа.
 5. Данни за посетителите на сайта www.elit4kids.com при отправяне на запитвания и искане за предоставяне на информация: име на дете, възраст, телефон и имейл за обратна връзка.

 

Ние не обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

ИЗТОЧНИК:

Данните се получават от субекта на лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: за сключване и изпълнение на договор с „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026, организиране на мероприятия от центъра или предоставяне на информация на дейността му.

 

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ Е:

 • сключване и изпълнение на договор и изпълнение на задълженията ни по него във връзка с изискванията на Закона за задълженията и договорите, счетоводните изисквания и данъчното законодателство – чл.6, ал.1, б. «б» от ОРЗД.
 • предоставено изрично съгласие от Ваша страна за получаване на информация за наши услуги, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети, заснемане на мероприятия и др. – чл.6, ал.1, б. «а», чл.7 от ОРЗД.
 • легитимен интерес на „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026 като част от вътрешните правила за безопасност и организацията на дейността на центъра, както и обществен интерес при осъществяване на  видеонаблюдението на обекта – чл.6, ал.1, б. «е» от ОРЗД.

 

ВСИЧКИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ, ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ НАС ИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА НАС, СА СЛЕДНИТЕ:

Осъществяване предмета на дейност на дружеството и предоставяне на услуги.

СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
НАП, други държавни и общински органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения, както и други трети лица след упълномощаване от Ваша страна като напр. туроператори, застрахователи и др..

 

ЩЕ ПРЕПРАЩАТЕ ЛИ И ЩЕ СПОДЕЛЯТЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА?

Като принцип, ние няма да предоставяме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. В някои случаи обаче ние бихме могли да използваме външни организации за подпомагане на дейността ни или за предоставяне на съпътстващи услуги като туроператори; застрахователи;

 

СЪГЛАСИЕ:

Със оглед сключването на договор с нас, Вие предоставяте за обработване от нас упоменатите Ваши лични данни, тъй като без тях не би могло да предоставим нашите услуги. Нарочното Ви съгласие не е необходимо.

Приемайки това Уведомление, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ако има необходимост за това, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Изрично Ви съгласие за обработване на личните Ви данни е необходимо само в случаите, когато служи за получаване на информация за наши услуги, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети, заснемане на събития и др.

Съгласието може да се оттегли по всяко време с писмо в свободна форма на имейла, посочен по-горе, освен ако не е налице друго основание, което да ни задължава или да ни дава право да продължим да обработваме личните данни на лицето.

 

В случай, че се затрудните да упражните правата си, можете по всяко време да се обърнете за това на посочените контакти за съдействие, включително за получаване на съответен формуляр.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ:

„ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026 няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026 ще съхранява Вашите лични данни не повече от:

 • за и при сключване на договор и документите по изпълнението му, както и данните в тези документи, включително счетоводни такива – 5 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която договора е прекратен;
 • записите от охранителните камери до един месец при наличие на техническа възможност за това;
 • във всички останали случаи, личните данни се съхраняват до постигане на целите, за които се обработват.

 

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026, и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026 да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026 личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото Уведомление, ще Ви предоставим ново Уведомление за поверително третиране на личните данни и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели) при обработката на вашите лични данни.

 

ИМАТЕ ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, когато счетете, че има извършено нарушение, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026, можете да го направите на посочените данни за контакт на  „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026.

ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ ВАШИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ МОЖЕТЕ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ КАТО ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ В СВОБОДНА ФОРМА С ИСКАНЕТО ВИ НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА КОНТАКТ НА „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВСЕ ПАК СЕ ЗАТРУДНИТЕ, МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВАТА ВИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно ОРЗД, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

ЗАЩО „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026 СЪБИРА И СЪХРАНЯВА ЛИЧНИ ДАННИ?

За да ви предоставим информация, продукт или услуга, е необходимо да съберем посочените по-горе Ваши лични данни. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

КАК ИЗПОЛЗВАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В това Уведомление за поверително третиране на личните данни подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни.

Личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, като срокът на тяхното съхранение при сключен договор за услуги е указан по-горе или до оттегляне на даденото съгласие, когато личните данни се обработват на основа на дадено съгласие.

Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.

При Ваше желание можете да дадете изрично съгласие, за да получавате актуална информация от нас за наши услуги. Данните, предоставени при изрично съгласие за получаване на информация, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на тази информация. Можете да прекратите по всяко време тази възможност, чрез предвидения начин за оттегляне на съгласието си.

 

Сигурност 
„ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026 предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

КАК ЩЕ СЪХРАНЯВАТЕ И ПАЗИТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАТЕ?
„ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026 ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, за които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални нормативни срокове, например Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.

Предприели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп – физическа защита на помещенията и носителите на информация чрез заключване на помещенията и шкафовете, в които се съхраняват; използване на пароли за заключване на файлове, профили и др.

„ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026 по Ваше искане е длъжно да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации, ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на „ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕЛИТ“ ООД, с ЕИК 206841026 или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас;
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

За да получите достъп до Вашите лични данни е необходимо да удостоверите Вашата самоличност като се легитимирате с документ за самоличност, а ако сте родител или настойник на лице до 16 г. и със документ, удостоверяващ това Ви качество.